Araç Muayene Fiyat Listesi

2023 Yılı Araç Muayene Fiyat Listesi

2023 Yılında belirlenen araç muayane fiyatları aşağıda belirtilmektedir.

2023 Yılı Fiyat Listesi

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker: 1.528,10 TL

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork: 1.130,44 TL

Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet: 575,84 TL

• Yukarıdaki araçlar sınıfları dışında kalan araçların hangi sınıfa gireceği T.C. Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenir.
• Özel Muayene (tadilat sonrası muayene ve zorunlu muayene) ücretleri araç sınıfına göre belirlenir.
• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen araçlardan gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 fazlası ile tahsil edilir. Tahsil edilen fazla tutarın tamamı T.C. Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığına aktarılmaktadır.
• Araç muayene ücretleri 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35. maddesi uyarınca her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında arttırılarak belirlenir.
• Araç Muayene ücretleri sadece nakit olarak tahsil edilmektedir.
• Fiyatlara KDV dahildir.
Not: Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Bu araçlar muayene tekrarını, bir ay içinde aynı muayene istasyonunda ücretsiz yaptırabilirler. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

Araç Muayene Eski Fiyat Genelgesi

Tarih 24/12/2008
Sayı HK-8/2008-2
Kapsam
T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/8

Konusu : Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar
Tarihi : 24/12/2008
Sayısı : HK-8/2008-2
İlgili Olduğu Kanun : 492 ve 2918 sayılı Kanunlar

1-Giriş :

01/01/2009 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2-Yasal Düzenleme :

2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında, “Muayene istasyonlarınca; otobüs, kamyon, çekici ve tanker için 100 milyon lira, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için 75 milyon lira, traktör (römorklu-römorksuz) motosiklet, motorlu bisiklet için 40 milyon lira muayene ücreti (katma değer vergisi hariç) alınır. Bu maddede sayılanların dışındaki araçların hangi gruba gireceği Ulaştırma Bakanlığınca belirlenir.

Bu ücretler….her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl sonunda o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilân olunan yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenir. Bu suretle hesaplanan ücret tutarlarında 1.000.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz…” denilmiştir.

Aynı Kanunun Geçici 18 inci maddesinde ise, “Araç muayenesi ile ilgili olarak Karayolları Genel Müdürlüğünce verilen hizmet, yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişilerce faaliyete geçirilinceye kadar devam eder. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan muayeneler için 35 inci maddede belirtilen muayene ücreti ile bu ücretin genel katma değer vergisi oranı kadar fazlasından oluşan tutar, Teknik Muayene Harcı olarak vergi dairelerince tahsil edilir. Bu harç hakkında 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.


Diğer taraftan, 2918 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir.” hükmü vergi dairelerince yapılacak harç tahsilatı sırasında dikkate alınmayacaktır.Kategori: Araç Sorgulama
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.Yorum Ekle


En fazla 250 karakter